Hyresvillkor

Hyresvillkor för maskiner & utrustning

Hyresvillkor för maskiner och utrustning

 1. TILLÄMPLIGHTET

Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalas mellan oss och Hyrestagaren.

För ej kända hyrestagare gäller obligatorisk legitimationskontroll. 

 

 1. HYRESOBJEKTET

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter / framförande och under sådana arbetshållande /förhållande för vilket det är avsett.

 

 1. HYRESTID 

Hämtning:          7,30 – 8.00 eller enligt överenskommelse.

Återlämning:    17 – 19 eller enligt överenskommelse.

Hyrestid räknas från och med den dag hyresobjekt är beställt och hålls tillgägligt för avhämtning till oh med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

Hyresobjektet får användas maximum 8 timmar / dag.

För övriga timmar debiteras 180 kr/ timma.

Vid återlämning skall hyresobjektet vara fulltankat / fulladdat, väl rengjort och i bra skick. Ej rengjord/ tankad debiteras:

 • Ej tankad: 30 kr/ liter
 • Ej rengjord: 250 kr (minigrävare, hjullastare, tippkärra)

100 kr (övriga maskiner och redskap).

 

 1. ANSVAR

Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektekt vid förlust skada.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet.

Hyrestagaren får ej märka, märka om eller på annat sätt ändra indetifikation på hyresobjetktet.

Hyrestagaren är skyldig att tillåta HYRFIX AB att besiktiga objektet på arbetsplatsen.

Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyresobjekten väl och att kontrollera och använda rätt oljor, bränsle, bränsleblandningar, strömstyrkor samt tillbehör.

Hyresobjektet får endast användas på av hyrestagaren angiven plats.

Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i efterhand.

Hyrestagaren har eget behörighetesansvar för framförande av HYRFIX fordon, maskiner eller släpvagnar.

 

 1. DRIFTVBROTT

HYRFIX AB ersätter ej kostnader som uppstår för hyrestagaren oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

HYRFIX AB är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande vid driftavbrott oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

 

 1. SKADA

Vid skada skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan inkl. Kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker.

Kontakta snarast HYRFIX AB.

Uppge skadad eller stulen egendom.

Beskriv vad som har hänt.

 

 1. STÖLD, INBROTT eller RÅN

Kontakta snarast HYRFIX AB och POLIS.

Uppge stulen egendom.

Beskriv vad som har hänt.

Polisanmälan skall bifogas till HYRFIX AB.

Tänk på följande:

 • Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras.
 • Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet.

 

 1. HÄVANDE

Uppfylls en samtliga villkor i detta avtal, har HYRFIX AB rätt att häva avtalet omgående samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller på annat vis åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger HYRFIX AB rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren instäler sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

HYRFIX AB har rätt att häva avtalet för det fall hyrestagaren gör sig skyldig till avtalsbrott och hyrestagaren inte omgånde vidtar rättelse efter erinran därom.

 

 1. PRISER

Priserna är alltid inklusive moms.

 

 1. BETALNING

Hyra betalas kontant, SWISH eller kort.

Betalning sker vid återlämning av objekt.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 15% samt lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 60kr).

 

 1. REKLAMATION

Hyresobjekten levereras av oss i fullgott skick och fulltankade. Meddelas inte eventuell anmärkning till oss direkt utgår full hyreskostnad.

 

 1. FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständgheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råde över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande.

Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

Hyresvillkor för partytält

Hyresvillkor för Partytält

 1. TILLÄMPLIGHTET

Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalas mellan oss och Hyrestagaren.

För ej kända hyrestagare gäller obligatorisk legitimationskontroll.

 

 1. HYRESOBJEKTET

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter / framförande och under sådana arbetshållande /förhållande för vilket det är avsett.

 

 1. HYRESTID

Hämtning:    dagen innan event.

Demontering:  dagen efter eller enligt överenskommelse. 

Hyrestid räknas från och med den dag hyresobjekt hämtas  och  till den dag hyresobjektet demonteras. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

Vid återlämning skall hyresobjektet vara i bra skick.

 

 1. ANSVAR

Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektekt vid förlust / skada.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet.

Hyrestagaren får ej märka, märka om eller på annat sätt ändra indetifikation på hyresobjetktet.

Hyrestagaren är skyldig att tillåta HYRFIX AB att besiktiga objektet på platsen.

Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyresobjekten väl.

Hyresobjektet får endast användas på av hyrestagaren angiven plats.

Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i efterhand.

 

 1. DRIFTAVBROTT

HYRFIX AB ersätter ej kostnader som uppstår för hyrestagaren oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

HYRFIX AB är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande vid driftavbrott oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

 

 1. SKADA

Vid skada skall omgående (senast påföljande heldfri dag) komplett skadeanmälan inkl. Kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker.

Kontakta snarast HYRFIX AB.

Uppge skadad eller stulen egendom

Beskriv vad som har hänt.

 

 1. STÖLD, INBROTT eller RÅN

Kontakta snarast HYRFIX AB och POLIS.

Uppge stulen egendom.

Beskriv vad som har hänt.

Polisanmälan skall bifogas till HYRFIX AB.

Tänk på följande:

 • Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras
 • Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet.

 

 1. HÄVANDE

Uppfylls en samtliga villkor i detta avtal, har HYRFIX AB rätt att häva avtalet omgående samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller på annat vis åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger HYRFIX AB rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren instäler sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

HYRFIX AB har rätt att häva avtalet för det fall hyrestagaren gör sig skyldig till avtalsbrott och hyrestagaren inte omgånde vidtar rättelse efter erinran därom.

 

 1. PRISER

Priserna är alltid inklusive moms.

 

 1. BETALNING

Hyra betalas kontant, SWISH eller kort.

Betalning sker vid återlämning av objekt.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 15% samt lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 60kr).

 

 1. REKLAMATION

Hyresobjekten levereras av oss i fullgott skick.  Meddelas inte eventuell anmärkning till oss direkt utgår full hyreskostnad.

 

 1. FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständgheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råde över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande.

Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Daremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

Hyresvillkor Husbil

Hyresvillkor för husbil

Hyresobjekt: Kabe Travel Master

Helförsäkrad i Länsförsäkringar

 

1. Aktsamhet

Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet om egendomen.

Hyrestagaren ersätter eventuella skador som inte kan anses som normal förslitning. Innan reparation görs skall parterna vara överens om vad som skall göras och hur kostnadsfördelningen skall ske.

2. Överlåtelse

Hyrestagaren får i sin tur ej upplåta eller hyra ut husbilen

3. Ordningsföreskrifter

Hyrestagaren förbinder sig att respektera de ordningsregler uthyraren fastställer för husbilens nyttjande, samt visa vederbörlig hänsyn till grannarna vid camping.

4. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj.

Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren.

Hyrestagaren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet.

Rökning respektive husdjur är förbjudna i bilen, överträdelse debiteras med 1 000 SEK.

Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens godkännande. Detta meddelas vid bokning av fordonet. Hyrestagaren är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren godkänt.

5. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår pga. Att föregående hyrare skadat fordonet. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

6. Fordonets skötsel

Husbilen tankas med diesel!

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren oavsett skadans storlek. Vid nyttjande av fordonets försäkring debiteras hyrestagaren en självrisk på 5 000 kr.

8. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonetsägare. Även trängselavgift betalas av hyrestagaren. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera detta i efterhand.

9. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden återfår ej utlagd hyra.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet. Husbilen skall

Återlämnas i oskadat skick samt vara städad.

Avlopps- och toatank skall vara tömda.

Om husbilen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 1 000 SEK.

Uthyraren och hyrestagaren skall gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick vid utlämningen och återlämnandet.

Husbilen skall avlämnas med full tank. Otankad bil debiteras med bränslepriset 20 kr/liter.

Utlämningtid: Söndagar kl 15.00 – 16.00 eller efter överenskommelse.

10. Övrigt

Fri körsträcka är 150 km per vecka.  Körsträcka därutöver  debiteras med 20 kr / mil.

Ej rengjord toalett, tömd avloppstank,  städad eller ej utvändigt tvättad bil debiteras med 1000 kr.

Högtryckstvätt får ej användas. Endast slang och handtvätt. Gasol ingår.

 1. Depositionsavgift

Depositionsavgift erläggs med 3 000 SEK vid bokning som ett godkännande av hyresvillkoren. Depositionsavgiften betalas tillbaka då husbilen är besiktad och godkänd av uthyraren vid hyresperiodens slut med ev. avdrag för skador orsakade av hyrestagaren, kostnad för ej städad bil eller om rökning eller husdjur förekommit i bilen. Vid större skador, olycka se punkt 7. Depositionsavgift återbetalas EJ vid avbokning

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via formuläret nedan.

Telefonnummer:
0760-51 82 42

Inte läsbart? Klicka för att ändra text. captcha txt

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.